382/2004 Z.z.

 

ZÁKON

 

z 26. mája 2004

 

o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Zmena: 93/2006 Z.z.

Zmena: 522/2007 Z.z.

Zmena: 520/2008 Z.z.

Zmena: 400/2009 Z.z. (nepriama novela)

Zmena: 136/2010 Z.z.

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

Čl.I

 

 

PRVÁ ČASŤ

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

§ 1

 

Predmet úpravy

 

Tento zákon upravuje podmienky výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti, práva a povinnosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ako aj podmienky činnosti znaleckých ústavov, a pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") pri výkone ich činnosti.

 

§ 2

 

Základné ustanovenia

 

(1) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa tohto zákona, ktorá je

 

a) zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov alebo

 

b) nezapísaná v tomto zozname, ak je ustanovená za znalca, prekladateľa alebo tlmočníka podľa § 15.

 

(2) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ podľa odseku 1 písm. a) vykonáva svoju činnosť pre súd, iný orgán verejnej moci, fyzickú osobu alebo právnickú osobu (ďalej len "zadávateľ").

 

(3) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ podľa odseku 1 písm. b) môže vykonávať svoju činnosť len pre súd alebo iný orgán verejnej moci.

 

(4) Znalec vykonáva svoju činnosť pre zadávateľa za odmenu, náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času (ďalej len "znalečné"); ak je zadávateľov viac, zodpovedajú za zaplatenie znalečného spoločne a nerozdielne.

 

(5) Tlmočník a prekladateľ vykonávajú svoju činnosť pre zadávateľa za odmenu, náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času (ďalej len "tlmočné"); ak je zadávateľov viac, zodpovedajú za zaplatenie tlmočného spoločne a nerozdielne.

 

(6) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ

 

a) môže od zadávateľa požadovať primeraný preddavok na znalečné alebo tlmočné,

 

b) je pri výkone svojej činnosti pre súd alebo iný orgán verejnej moci oprávnený od každého požadovať súčinnosť; každý je povinný poskytnúť mu požadovanú súčinnosť v rozsahu podľa osobitných predpisov. 1)

 

(7) Výkon činnosti podľa tohto zákona nie je podnikanie. 2)

 

§ 3

 

Znalečné a tlmočné

 

(1) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ sa môže dohodnúť so zadávateľom na zmluvnej odmene; ak sa nedohodnú, patrí mu tarifná odmena.

 

(2) Výška tarifnej odmeny u znalcov sa určí

 

a) časovým spôsobom s prihliadnutím na skutočný počet hodín, ktoré znalec vynaložil na svoju činnosť,

 

b) podielovým spôsobom z východiskovej hodnoty predmetu úkonu znaleckej činnosti alebo

 

c) paušálnym spôsobom podľa predmetu úkonu znaleckej činnosti v závislosti od počtu úkonov znaleckej činnosti.

 

(3) Výška tarifnej odmeny u tlmočníkov sa určí časovým spôsobom s prihliadnutím na skutočný počet hodín, ktoré tlmočník vynaložil na svoju činnosť.

 

(4) Výška tarifnej odmeny u prekladateľov sa určí podľa jazyka a počtu strán úkonu prekladateľskej činnosti.

 

(5) Tarifná odmena sa

 

a) zvýši, ak zadávateľ vyžaduje vykonanie úkonu bezodkladne alebo za mimoriadne obťažných okolností,

 

b) zníži alebo neprizná, ak znalec, tlmočník alebo prekladateľ vykonal úkon oneskorene, neúčelne alebo nekvalitne.

 

(6) Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s vykonávaním činnosti, najmä súdne poplatky, správne poplatky, cestovné výdavky a telekomunikačné výdavky, paušálne ustanovené náhrady, výdavky za kopírovacie a tlačiarenské služby, výdavky spojené s činnosťou konzultanta a výdavky za odborné podklady, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov.

 

(7) Pri úkonoch vykonávaných v mieste, ktoré nie je miestom výkonu činnosti, patrí za čas strávený cestou do tohto miesta a späť znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi náhrada za stratu času.

 

(8) Vyúčtovanie znalečného a tlmočného je účtovným dokladom a daňovým dokladom podľa osobitných predpisov. 3)

 

 

 

 

 

 

§ 12

 

Odmietnutie výkonu činnosti

 

(1) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname nesmie bezdôvodne odmietnuť vykonať úkon.

 

(2) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname je oprávnený odmietnuť vykonanie úkonu, len ak

 

a) je vo veci vykonania úkonu zaujatý,

 

b) nie je zapísaný v odbore alebo v odvetví, v ktorom je potrebné úkon vykonať,

 

c) súd alebo iný orgán verejnej moci mu v konaní nepriznal preddavok na vykonanie úkonu,

 

d) iný zadávateľ ako súd alebo iný orgán verejnej moci mu nezložil preddavok na vykonanie znaleckého úkonu,

 

e) závažné zdravotné okolnosti, pracovné pomery, rodinné pomery alebo iné vážne dôvody mu neumožňujú vykonať úkon riadne a včas,

 

f) nie je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s vykonávaním činnosti.

 

§ 13

 

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť

 

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone alebo v súvislosti s výkonom činnosti, ak nie je tejto povinnosti zbavený zadávateľom alebo ministrom alebo ak osobitný predpis neustanovuje inak; 6) táto povinnosť nie je vyčiarknutím zo zoznamu alebo pozastavením výkonu činnosti dotknutá.

 

 

Čl.XI

 

 

            Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.

 

            Zákon č. 93/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 21. februárom 2006.

 

            Zákon č.522/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 23. novembrom 2007.

 

            Zákon č. 520/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2009.

 

            Zákon č. 400/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2009.

 

            Zákon č. 136/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2010.

 

Rudolf Schuster v.r.