INŠTRUKCIA 12/2005
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 19. júla 2005 č. 19292/2004-53


OBSAHOVÉ VYMEDZNENIE ZNALECKÝCH ODBOROV A ODVETVÍ
37 09 00
Odhad hodnoty nehnuteľností

Odvetvie je zamerané na stanovenie východiskovej, technickej a všeobecnej hodnoty nehnuteľností,
stanovenie všeobecnej hodnoty práv a záväzkov viaznucich na nehnuteľnostiach,
stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného,stanovenie výšky škody.