491/2004 Z.z.

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

 

z 23. augusta 2004

 

o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

 

Zmena: 400/2006 Z.z.

Zmena: 565/2008 Z.z.

Zmena: 34/2009 Z.z.

Zmena: 524/2009 Z.z.

 

            Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

 

Predmet úpravy

 

§ 1

 

            Vyhláška ustanovuje spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za znaleckú činnosť, tlmočnícku činnosť alebo prekladateľskú činnosť (ďalej len "činnosť") vykonávanú

 

a) znalcom na základe zmluvy alebo ustanovenia súdom alebo iným orgánom verejnej moci (ďalej len "znalečné"),

 

b) tlmočníkom a prekladateľom na základe zmluvy alebo ustanovenia súdom alebo iným orgánom verejnej moci (ďalej len "tlmočné").

 

§ 2

 

            V odmene sú zahrnuté aj náklady spojené s povinným poistením znalca, tlmočníka a prekladateľa, výdavky spojené so vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti, výdavky spojené s obstaraním potrebného materiálneho zabezpečenia na výkon činnosti, náklady za prípravné práce, administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s vykonaním činnosti, ako aj nárok na náhradu ušlej mzdy znalca, tlmočníka alebo prekladateľa.

 

Tarifná odmena znalca

 

§ 3

 

Hodinová odmena

 

            (1) Hodinová odmena za jednu aj začatú hodinu výkonu znaleckej činnosti je 13,28 eura, ak nie je ďalej ustanovené inak.

 

            (2) Hodinová odmena nepatrí znalcovi za čiastkové úkony, za ktoré mu patrí len paušálna odmena alebo len podielová odmena.

 

§ 4

 

Podielová odmena

 

            (1) Podielová odmena znalca sa určí iba v prípade, ak

 

a) predmetom úkonu znaleckej činnosti (ďalej len "znalecký úkon") je ohodnocovanie nehnuteľností a stavieb alebo

 

b) určenie východiskovej hodnoty nehnuteľností a stavieb súvisí s vykonaním znaleckého úkonu alebo je predpokladom na vykonanie znaleckého úkonu.

 

            (2) Podielová odmena sa určuje podľa stanovenej výšky východiskovej hodnoty predmetu znaleckého úkonu podľa vzťahu

   

 

      n              0,56

PO = suma ( 0,2235.VH ) [eur],

     i=1             i

 

kde:

 

 

PO - výška podielovej odmeny,

 

VH - východisková   hodnota predmetu  úkonu  zaokrúhlená

     na celé  eurá  nahor;  za predmet úkonu sa považujú

     jednotlivo   hlavné   stavebné   objekty,  spoločne

     príslušenstvo (napríklad ploty, studne, inžinierske

     siete, spevnené plochy a pod.) a  spoločne pozemky;

     východisková   hodnota   pozemkov je 16,60 eura/m2,

n -  počet predmetov ohodnotenia.

 

            (3) Vypočítaná podielová odmena sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

 

            (4) Minimálna výška podielovej odmeny je 26,56 eura.

 

            (5) V prípade ohodnocovania nedokončenej stavby sa východiskovou hodnotou podľa odseku 2 rozumie východisková hodnota dokončenej stavby.

 

            (6) Ak je predmetom úkonu znaleckej činnosti stanovenie hodnoty nehnuteľností a stavieb k rôznym rozhodujúcim dátumom, patrí znalcovi podielová odmena za ohodnotenie k jednému rozhodujúcemu dátumu a za ohodnotenie k ostatným rozhodujúcim dátumom sa odmena stanoví podľa § 3. Obdobne sa postupuje pri vykonávaní opakovaného znaleckého úkonu na tú istú nehnuteľnosť alebo stavbu.

 

§ 5

 

Paušálna odmena

 

            Znalcovi patrí paušálna odmena za

 

a) podanie vyžiadaného písomného stanoviska o stave rozpracovania znaleckého úkonu 6,64 eura,

 

b) prevzatie a prvotné oboznámenie so spisom 19,92 eura,

 

c) prešetrovanie pri vykonaní znaleckého úkonu 6,64 eura; prešetrovaním sa rozumie najmä nahliadnutie do registrov alebo archívov s prihliadnutím na § 16 ods. 2 písm. c) zákona.

 

 

§ 6

 

Hodinová odmena

 

            (1) Znalcovi v odbore zdravotníctvo a farmácia a znalcovi v odbore právne vzťahy k cudzine patrí hodinová odmena za každú začatú hodinu výkonu znaleckej činnosti 19,92 eura.

 

            (2) Hodinová odmena nepatrí znalcovi v odbore zdravotníctvo a farmácia a znalcovi v odbore právne vzťahy k cudzine za čiastkové úkony, za ktoré mu patrí len paušálna odmena alebo len podielová odmena.

 

§ 7

 

Paušálna odmena

 

 

Spoločné ustanovenia k tarifnej odmene

 

§ 12

 

            (1) Ak zadávateľ vyžaduje vykonanie znaleckého úkonu, úkonu tlmočníckej činnosti (ďalej len "tlmočnícky úkon") alebo úkonu prekladateľskej činnosti (ďalej len "prekladateľský úkon") bezodkladne, tarifná odmena sa zvýši maximálne o 50%.

 

            (2) Tarifná odmena za mimoriadne náročný znalecký úkon sa zvýši maximálne o 30%; v odvetví súdne lekárstvo sa zvýši len paušálna odmena za pitvu, ak je vykonávaná za mimoriadne ťažkých okolností, ako pokročilý hnilobný rozklad, exhumované telá, kostrové zvyšky, mumifikácia, adipocire, infekčné závažné prípady, prípady identifikácie.

 

            (3) Ak je preklad mimoriadne náročný na presnosť a odbornosť, tarifná odmena sa zvýši maximálne o 30%.

 

            (4) Zvýšenie tarifnej odmeny podľa odsekov 1 až 3 sa zlučuje.

 

§ 13

 

            Ak sa činnosť nevykonala v požadovanom rozsahu, znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi prislúcha tarifná odmena určená na základe vykonaných alebo začatých znaleckých úkonov, tlmočníckych úkonov alebo prekladateľských úkonov.

 

Náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času

 

§ 14

 

Paušálne výdavky

 

            (1) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ sa môže so zadávateľom dohodnúť podľa druhu niektorých hotových výdavkov, 1) ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním činnosti, na ich paušalizovanej výške v súlade s osobitným predpisom. 2) Toto neplatí v prípade znalca, tlmočníka alebo prekladateľa ustanoveného súdom alebo iným orgánom verejnej moci.

 

            (2) V prípade dohody podľa odseku 1 znalec, tlmočník alebo prekladateľ nepredkladá zadávateľovi pri vyúčtovaní špecifikáciu hotových výdavkov.

 

            (3) Znalec a prekladateľ môže od zadávateľa požadovať paušálnu náhradu za

 

a) každé písomné vyhotovenie znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu vo výške 2,66 eura; rovnaká náhrada sa vzťahuje aj na každé vyhotovenie v elektronickej forme,

 

b) vyhotovenie jedného čiernobieleho listu písomne podaného znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu vo výške 0,10 eura za formát A4 a 0,20 eura za formát A3,

 

c) vyhotovenie farebného listu s grafickým obsahom písomne podaného znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu vo výške 0,83 eura za formát A4 a 1,66 eura za formát A3,

 

d) vyhotovenie jednej fotografie vo výške 0,66 eura,

 

e) vyhotovenie zvukového záznamu vo výške 0,07 eura za každú jednu sekundu zvukového záznamu,

 

f) vyhotovenie obrazového záznamu vo výške 0,13 eura za každú jednu sekundu obrazového záznamu.

 

            (4) Výška náhrady cestovných výdavkov sa určí prostredníctvom paušálnej náhrady, 3) ak táto vyhláška neustanovuje inak. Znalec, tlmočník alebo prekladateľ môže použiť osobné motorové vozidlo len so súhlasom súdu alebo iného orgánu verejnej moci. V prípade neudelenia súhlasu má znalec, tlmočník alebo prekladateľ nárok na náhradu cestovných výdavkov vo výške určenej pre hromadnú dopravu. Do cestovných výdavkov sa zahŕňa aj stravné. 4)

 

§ 15

 

Preddavok

 

 

            Znalec, tlmočník alebo prekladateľ môže od zadávateľa žiadať poskytnutie primeraného preddavku na znalečné alebo tlmočné v súvislosti s vykonaním znaleckého úkonu, tlmočníckeho úkonu a prekladateľského úkonu.

 

§ 16

 

Vyúčtovanie znalečného a tlmočného

 

            (1) Ak pri vykonaní činnosti vzniknú hotové výdavky, uvedú sa vo vyúčtovaní znalečného alebo tlmočného oddelene od odmeny za výkon činnosti.

 

            (2) Ak je znalec, tlmočník alebo prekladateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa znalečné a tlmočné určené podľa tejto vyhlášky o daň z pridanej hodnoty, ktorú je znalec, tlmočník alebo prekladateľ povinný platiť podľa osobitného predpisu. 5)

 

            (3) Znalec a prekladateľ podáva zadávateľovi vyúčtovanie znalečného alebo tlmočného spravidla spolu so znaleckým úkonom alebo prekladateľským úkonom. Tlmočník podáva zadávateľovi vyúčtovanie tlmočného spravidla ihneď po vykonaní tlmočníckeho úkonu.

 

 

§ 17

 

Náhrada za stratu času

 

            (1) Pri znaleckom úkone, tlmočníckom úkone alebo prekladateľskom úkone, ktorý sa má vykonať v mieste, ktoré nie je miestom výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti, patrí za čas strávený cestou do tohto miesta a späť znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi náhrada za stratu času vo výške 3,32 eura za každú aj začatú hodinu.

 

            (2) Ak bolo vykonanie znaleckého úkonu, tlmočníckeho úkonu alebo prekladateľského úkonu v termíne požadovanom zadávateľom odrieknuté po tom, čo sa znalec, tlmočník alebo prekladateľ dostavil na miesto určené zadávateľom, patrí mu za čas strávený čakaním na vykonanie úkonu náhrada za stratu času vo výške 3,32 eura za každú aj začatú hodinu.

 

Prechodné a záverečné ustanovenia

 

§ 18

 

            Znalecké úkony a tlmočnícke úkony alebo ich časti zadané pred účinnosťou tejto vyhlášky sa odmeňujú podľa doterajších predpisov.

 

§ 19

 

Účinnosť

 

 

            Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.

 

            Vyhláška č. 400/2006 Z.z. nadobudla účinnosť 1. júlom 2006.

 

            Vyhláška č. 565/2008 Z.z. nadobudla účinnosť 1. januárom 2009.

 

            Vyhláška č. 34/2009 Z.z. nadobudla účinnosť 13. februárom 2009.

 

            Vyhláška č. 524/2009 Z.z. nadobudla účinnosť 1. januárom 2010.

 

Daniel Lipšic v.r.