492/2004 Z.z.

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

 

z 23. augusta 2004

 

o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

 

Zmena: 626/2007 Z.z.

Zmena: 605/2008 Z.z.

Zmena: 47/2009 Z.z.

Zmena: 254/2010 Z.z.

 

PRÍL.3

POSTUP STANOVENIA VŠEOBECNEJ HODNOTY

NEHNUTEĽNOSTÍ A STAVIEB

 

 

 

ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE

 

1. Všeobecná hodnota (VŠH)

Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.

 

 

2. Východisková hodnota stavieb (VH)

Východisková hodnota je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možné hodnotenú stavbu nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty.

 

 

3. Technická hodnota (TH)

Technická hodnota je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu zodpovedajúcu výške opotrebovania.

 

 

4. Výnosová hodnota (HV)

Výnosová hodnota je znalecký odhad súčasnej hodnoty budúcich disponibilných výnosov z využitia nehnuteľnosti formou prenájmu, diskontovaných rizikovou (diskontnou) sadzbou.

 

 

5. Stavby 1)

Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Stavby sa podľa stavebnotechnického vyhotovenia a účelu členia na pozemné stavby a inžinierske stavby.

 

 

 

B. ZÁKLADNÉ POSTUPY OHODNOCOVANIA NEHNUTEĽNOSTÍ A STAVIEB

 

Všeobecná hodnota sa stanoví týmito metódami:

 

a) porovnávacia metóda,

 

b) kombinovaná metóda

(použije sa pri stavbách, ktoré sú schopné dosahovať výnos formou prenájmu),

 

c) výnosová metóda

 (použije sa pri pozemkoch, ktoré sú schopné dosahovať výnos),

 

d) metóda polohovej diferenciácie.

 

 

Výber vhodnej metódy vykoná znalec. Výber je v znaleckom posudku zdôvodnený. Podľa účelu znaleckého posudku možno použiť aj viac metód súčasne, pričom v závere bude po zdôvodnení uvedená len všeobecná hodnota určená vybranou metódou, ktorá najvhodnejšie vystihuje definíciu všeobecnej hodnoty.

 

 

 

 

F. VŠEOBECNÁ HODNOTA ZÁVAD

 

F.1 Vecné bremeno

 

 

 

Vecné bremená sa delia na vecné bremená s povinnosťou

 

a) konať

(napr. poskytnúť doživotné bývanie),

 

 

b) zdržať sa

(napr. nestavať plot nad určenú výšku),

 

 

c) strpieť

(napr. právo priechodu, prejazdu, právo stavby, užívacie právo).

 

 

Samostatne sa všeobecná hodnota jednotlivých vecných bremien viaznucich na nehnuteľnostiach stanoví spravidla na účely exekučného konania alebo vtedy, ak je potrebné stanoviť všeobecnú hodnotu na požiadanie štátneho orgánu v rámci jeho právomocí alebo ak ide o právny úkon alebo konanie podľa osobitného predpisu. V takých prípadoch sa všeobecná hodnota nehnuteľností a stavieb stanoví bez zohľadnenia existencie vecného bremena.

V ostatných prípadoch sa existencia vecného bremena zohľadní pri výpočte všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb.

 

 

 

 

 

            Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.

 

            Vyhláška č. 626/2007 Z.z. nadobudla účinnosť 1. januárom 2008.

 

            Vyhláška č. 605/2008 Z.z. nadobudla účinnosť 1. januárom 2009.

 

            Vyhláška č. 47/2009 Z.z. nadobudla účinnosť 1. marcom 2009.

 

            Vyhláška č. 254/2010 Z.z. nadobudla účinnosť 1. júlom 2010.

 

Daniel Lipšic v.r.