INŠTRUKCIA 12/2005
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 19. júla 2005 č. 19292/2004-53


OBSAHOVÉ VYMEDZNENIE ZNALECKÝCH ODBOROV A ODVETVÍ
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo

37 01 00
Pozemné stavby

Odvetvie je zamerané na posudzovanie pozemných stavieb, najmä budov, bytov, priemyselných stavieb, športovísk a pod.:
posudzovanie zabudovaných stavebných konštrukcií, porúch stavieb, kvality vykonaných stavebných prác,
technickej deliteľnosti stavieb, súlad realizácie s projektovou dokumentáciou a pod.
Pokiaľ bude predmetom samostatné posúdenie statiky, stavebnej fyziky alebo stavebného materiálu v pozemných stavbách
alebo projektovej dokumentácie, vykoná posúdenie znalec príslušného odvetvia.